Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh (Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND, ngày 13/10/2022).

 

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND về: chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh Văn phòng. Về cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh gồm: phòng chuyên môn, nghiệp vụ có phòng Kinh tế, phòng Tổng hợp, phòng Nội chính, phòng Khoa giáo - Văn xã, phòng Hành chính - Quản trị; cơ quan trực thuộc gồm Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm Trung tâm Thông tin, Nhà khách A1.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Văn phòng UBND tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022 và thay thế các Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019, số 20/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.

 

Thùy Linh