Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định kiện toàn Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-VP, ngày 27/6/2023 về kiện toàn Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh gồm 11 thành viên, trong đó ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản có liên quan; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành; đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh.

Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 82/QĐ-VP ngày 11/6/2021 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc thành lập Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đỗ Hoạt