Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024 (Kế hoạch số 18/KH-VP, ngày 20/2/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mục đích: triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1043-KH/BCSĐ, ngày 08/02/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn, tư tưởng chính trị, các phong trào thi đua và các lĩnh vực của đời sống xã hội, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng.

Nội dung: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận,…; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận giám sát, đánh giá hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cụ thể hóa các nội dung của “Dân vận chính quyền” gắn với các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, đồng thời gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Đỗ Hoạt