Họ và Tên

Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ

Chức vụ

Hồ Tiến Thiệu

htthieu@langson.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh

Dương Xuân Huyên

dxhuyen@langson.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Phạm Hùng Trường

phtruong@langson.gov.vn

Chánh văn phòng UBND tỉnh

Dương Công Hiệp

dchiep@langson.gov.vn

Phó chánh Vp, Trưởng Ban TCD tỉnh

Dương Văn Chiều

dvchieu@langson.gov.vn

Phó chánh Vp

Hoàng Xuân Đồnghxdong@langson.gov.vnPhó chánh Vp
Vũ Quang Khánhvqkhanh@langson.gov.vnPhó chánh Vp
Đinh Trọng Kiêndtkien@langson.gov.vnTrưởng phòng Tổng hợp

Nguyễn Ngọc Khánh

nnkhanh@langson.gov.vn

chuyên viên

Ngô Tiến Bình

binhnt@langson.gov.vn

Trưởng phòng KGVX

Nguyễn Thị Hoàn

nthoan@langson.gov.vn

chuyên viên

Lê Khả Thanh

lkthanh@langson.gov.vn

Trưởng phòng HCQT

Lâm Văn Chiến

lvchien-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Tiến Dũng

dungvt@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng Kinh tế

Bùi Minh Bắc

bmbac@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng HCQT

Phương Văn Du

pvdu-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Thị Minh Điệp

htmdiep@langson.gov.vn

Phó trưởng phòng Tổng hợp

Nông Ngọc Trườngnntruong@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng Kinh tế

Vi Anh Tuấn

vatuan@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Văn Trung

hvtrung@langson.gov.vn

chuyên viên

Phùng Văn Điệp

pvdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Thị Lệ Thu

ntlthu@langson.gov.vn

Phó Giám đốc TT PVHCC

Đinh Văn Huấn

dvhuan@langson.gov.vn

Phó Trưởng phòng thuộc TTPVHCC

Hà Thị Huyền Trang

hthtrang-03@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Trung Hiếu

hoanghieu@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Văn Thưởng

hvthuong@langson.gov.vn

Trưởng phòng thuộc TTPVHCC

Trịnh Thị Thúy

thuytt@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Mạnh Hùng

hmhung@langson.gov.vn

Giám đốc trung tâm THCB

Bùi Đức Trung

bdtrung@langson.gov.vn

Phó giám đốc TTPVHCC

Nguyễn Minh Thế

nmthe@langson.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm TT

Nông Quang Đạt

nqdat@langson.gov.vn

chuyên viên

Vi Lộc Vũ

 vlvu@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Quỳnh Anh

nqanh@langson.gov.vn

chuyên viên

Nguyễn Đức Thịnh

ndthinh@langson.gov.vn

chuyên viên

Trần Thị Phương Linh

ttplinh@langson.gov.vn

chuyên viên

Hoàng Thị Bích Diệp

htbdiep@langson.gov.vn

chuyên viên

Lô Thùy Linh

ltlinh@langson.gov.vn

chuyên viên

Lưu Thị Khánh Ly

ltkly@langson.gov.vn

chuyên viên

Cổng thông tin điện tử

congthongtindientu@langson.gov.vn

 

Công Báo Tỉnh

congbao@langson.gov.vn

 

Ban bien tap Web

banbientap@langson.gov.vn

 

van thu

vanthu_vpubndt@langson.gov.vn

 

Văn phòng UBND

vanphong@langson.gov.vn