> Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng:

1Phó Chánh Văn phòng: Dương Công Hiệp

  • Điện thoại CQ: 02053 812 208       
  • Điện thoại DĐ: 0903.269.57
  • Email: dchiep@langson.gov.vn

 

2. Phó Chánh Văn phòng : Dương Văn Chiều

 

3Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Xuân Đồng

 

4Phó Chánh Văn phòng : Vũ Quang Khánh   

 

Các phòng, đơn vị trực thuộc:

Số TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Phòng Hành chính – Quản trị

3815458

2

Phòng Tổng hợp

3812 127

3

Phòng Nội chính

3812104

4

Phòng Kinh tế

3812 093

5

Phòng Khoa giáo - Văn xã

3811 182

6

Ban Tiếp công dân

3813 451

 

Số TT

Tên đơn vị

Số điện thoại

1

Trung tâm Thông tin

3812 959

2

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

3763 888

3

Nhà khách A1

3812 221