Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 11 November 2022

Đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Được Chánh Văn phòng ủy nhiệm thay mặt giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác, vắng mặt.

b) Trực tiếp phụ trách, theo dõi lĩnh vực, công tác:

- Công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước;

- Công tác nội vụ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng (của tỉnh);

- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra; tư pháp; cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng; thi hành án dân sự;

- Công tác hành chính; công tác văn thư lưu trữ cơ quan; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Được chủ tài khoản ủy quyền ký các văn bản liên quan đến tài chính của cơ quan theo Quy chế làm việc của Văn phòng.

c) Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;

d) Trực tiếp chỉ đạo Ban Tiếp công dân, Phòng Hành chính - Quản trị; theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị (đối với lĩnh vực được phân công).