Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên Văn phòng UBND tỉnh năm 2024 (Kế hoạch số 17/KH-VP, ngày 20/2/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

Mục đích: tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chương trình phát triển thanh niên Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của Văn phòng,…

Nội dung thực hiện: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên, các văn bản về thanh niên của Trung ương và của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án, đề án tại Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên Văn phòng; thực hiện quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Văn phòng với Tổ chức đoàn thanh niên trong cơ quan; thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Phòng Hành chính - Quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch, tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2024.

 

Đỗ Hoạt