Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phícủa Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phícủa Văn phòng UBND tỉnh năm 2024(Chương trình số 30/QĐ-VP, ngày 05/03/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một số chỉ tiêu thực hiện: thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; trong đó thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp của người lao động theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương; cập nhật thường xuyên và kịp thời các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức trong chi tiêu tài chính, phù hợp với điều kiện thực tế, quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm về thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả kiểm tra phải công khai và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công; quản lý chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng, không để xảy ra các trường hợp sử dụng tài sản không đúng mục đích, lãng phí, thất thoát; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện kịp thời, đúng chế độ và hiệu quả Kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, theo dõi chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động./.

 

Bích Diệp