Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chánh Văn phòng UBND tỉnh vừa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (Công văn số 5743 /VP-HCQT, ngày 16/11/2023).

 

Ảnh minh họa

Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg và Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1546/UBND-NC ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của công chức, viên chức trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, địa phương thực hiện đối với lĩnh vực phòng, ban, đơn vị phụ trách; kịp thời tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ không bảo đảm tiến độ, chất lượng; giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hết năm 2023 phải công khai 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng; rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, của Văn phòng, trong đó phải đảm bảo cắt giảm ít nhất 20% số TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC./.

 

Bích Diệp