Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 8 năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 11.662 hồ sơ

Trong tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 11.662 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

 

New Picture (31).png

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 8 năm 2021 là 12.829 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 3.131 hồ sơ, tiếp nhận mới là 9.698, tiếp nhận trực tiếp 2.859 hồ sơ (chiếm 29,48%), tiếp nhận trực tuyến 6.733 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 69,43%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 106 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,09%); thực hiện trả kết quả 11.662 hồ sơ, trong đó có 2.308 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 19,79%), 9.354 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 80,21%), không có hồ sơ trả quá hạn; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.058 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 9,07%), còn 1.167 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 6.573 hồ sơ, Công Thương 889 hồ sơ, Giao thông vận tải 824 hồ sơ … Trong tháng có 404 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 382 lượt (chiếm tỷ lệ 94,55%), Hài lòng: 22 lượt (chiếm tỷ lệ 5,45%), không có đánh giá Không hài lòng.

 

Từ ngày 17/8/2021, Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Trong tháng có 1.053 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, tập trung chủ yếu ở Sở Công thương với 326 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 262 hồ sơ và Sở Tư pháp 205 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 202 hồ sơ; số hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh là 851 hồ sơ chiếm 24,7% số lượng hồ sơ phát sinh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (3.446 hồ sơ).

 

Trong tháng 8 năm 2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở. Đẩy mạnh hoạt động, phát huy hiệu quả của Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh./.

 

Bùi Đức Trung