Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 26/01/2023).

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm thời kỳ 2021 - 2030 đạt 8 - 9%, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150 triệu đồng, thu nội địa bình quân hằng năm tăng 9 - 10%, tổng số khách du lịch đến năm 2030 đạt khoảng 6 triệu lượt người, phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 3 huyện/thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia 375 trường, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 2 - 3%/năm, đến năm 2025 đưa huyện Văn Quan thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 đưa huyện Bình Gia thoát khỏi huyện nghèo; tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%, trên 99% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: quán triệt, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, Chương trình hành động số 52-CTr/TU; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực và liên kết vùng; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Thùy Linh