Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (BCĐ CCHC) tỉnh vừa ký ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 27/01/2023.

Ảnh minh họa

Theo đó, BCĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, các thành viên thảo luận tập thể, Trưởng ban kết luận. BCĐ họp khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng ban; cơ quan thường trực có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban. Ngoài việc họp trực tiếp để thảo luận, Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến tham gia của các thành viên bằng văn bản.

Các thành viên BCĐ có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của BCĐ, chuẩn bị nội dung báo cáo, phát biểu theo sự phân công của Trưởng BCĐ. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công trên phạm vi toàn tỉnh, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh, kiến nghị các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh CCHC của tỉnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số./.

Khánh Ly