Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Bảng giá đất nhà nước Lạng Sơn giai đoạn 2020 đến 2024

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số  614/UBND-KT, ngày 3/6/2022).

 

UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 364/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; Nghị quyết số 67-NQ/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 30-KH/BCĐ ngày 17/02/2022 của Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh.

 

Cùng với đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo rà soát, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc lập quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình lập quy hoạch tỉnh,...

 

Đỗ Hoạt