Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo  xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2041/QĐ-UBND, ngày 13/10/2021).

 

Theo đó, kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 19 thành viên. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

 

Chức năng của Ban Chỉ đạo: nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

 

Đỗ Hoạt