Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/4 đến ngày 18/4/2021)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021 - 2022; Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường trong tháng 4 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.