Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
608/BC-SYT 03-09-2021 Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục thuốc hủy thầu gói thầu số 1 - Thuốc Generic cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021
7299/BYT-VPB1 03-09-2021 Báo cáo hoạt động phòng, chống dịchCOVID-19
3406/BTTTT-CATTT 02-09-2021 V/v đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
1305/CĐ-BYT 02-09-2021 Công điện về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19
952/2021/BPL-TTX 01-09-2021 V/v cung cấp thông tin tuyên truyền hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
7255/BYT-MT 01-09-2021 góp ý dự thảo Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày
5590/BNN-TY 01-09-2021 V/v Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030
5541/BNN-TCLN 01-09-2021 V/v đề nghị tham gia ý kiến Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030
45-NQ/TU 01-09-2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
3196/BVHTTDL-TCCB 01-09-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo, quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
94/BC-BATGT 31-08-2021 Báo cáo về việc đề xuất xử lý điểm mất ATGT tại Km9+800-Km10+300; Km8+600-Km9, Đường tỉnh 236, địa bàn huyện Lộc Bình; Đoạn Km55+350-Km55+850, Đường tỉnh 250, địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
863/2021/TTX-BPL 31-08-2021 V/v thực hiện Chuyên đề " đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp tổ chức và các nhân trong công tác bảo vệ môi trường
7229/BYT-VPB1 31-08-2021 V/v cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
6/KH-HĐTĐKT 31-08-2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện Thắng Lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị định Đại hội đại biểu toàn quốc l
5808/BKHĐT-HTX 31-08-2021 Về việc lấy ý kiến về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật HTX
3764/BGDĐT-GDTX 31-08-2021 V/v Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
3355/BTTTT-CATTT 31-08-2021 V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3341/BTTTT-TCCB 31-08-2021 V/v xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực TTTT
2930/LĐTBXH-TCGDNN 31-08-2021 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
1521/CV-TTCP 31-08-2021 V/v Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập
1452/QĐ-TTg 31-08-2021 Quyết định Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025
1107/CĐ-TTg 31-08-2021 Công điện về sẵn sàng ứng phó với thiên tai
5778/UBND-KGVX 31-08-2021 V/v tạo điều kiện người nước ngoài và lái xe qua các Chốt kiểm soát đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn
9003/BGTVT-TC 30-08-2021 tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý
846-TB/VPTU 30-08-2021 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về lĩnh vực kinh tế - xã hội
846-TB/VPTU 30-08-2021 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về lĩnh vực kinh tế - xã hội
704/BQLKKTCK-HT 30-08-2021 V/v xin ý kiến bàn giao hạng mục cấp nước Khu phi thuế quan cho Công ty cổ phần cấp nước Lạng Sơn
6024/VPCP-DMDN 30-08-2021 Báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP đến hết năm 2020
6023/VPCP-DMDN 30-08-2021 V/v thu hồi văn bản số 6002/VPCP-ĐMDN ngày 30/8/2021
6002/VPCP-DMDN 30-08-2021 V/v Báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP đến hết năm 2020
5998/VPCP-KGVX 30-08-2021 V/v rà soát, xử lý liên quan đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục
2008/2021/TTr-LVLS 30-08-2021 Về việc xin chủ trường khảo sát, lập dự án đầu tư và phát triển cây Mắc Ca, tại xã Nam Quan, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
832-TB/VPTU 29-08-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Văn Quan
831-TB/VPTU 29-08-2021 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Chi Lăng
28.8.21/CV-PT 28-08-2021 V/v đề nghị hỗ trợ giãn chậm nộp thuế cấp quyền khai thác và thuê đất do dịch Covid-19
9912/BTC-QLCS 27-08-2021 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ quy đinhị việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
8979/BGTVT-KCHT 27-08-2021 Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
829-TB/VPTU 27-08-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Tràng Định
7107/BYT-MT 27-08-2021 V/v xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng
66-CV/ĐĐLH 27-08-2021 V/v tạo điều kiện hỗ trợ văn nghệ sĩ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19