Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2363/BCT-CTĐP 05-05-2022 V/v Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ
2262/BYT-CNTT 05-05-2022 V/v hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19.
1420/BTP-TGPL 05-05-2022 V/v thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
949/BKHCN-TĐC 04-05-2022 Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
2734/BNN-TCTL 04-05-2022 Về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
2301/BCT-CTĐP 04-05-2022 kiến đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2293/BTNMT-TCKTTV 04-05-2022 Xin ý kiến Dự thảo Đề án "Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam"
2281/BTNMT-TCMT 04-05-2022 V/v chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022
15018/BVHTTDL-TCCB 04-05-2022 Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
655/UBDT-KHTC 29-04-2022 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
545/QĐ-TTg 29-04-2022 QĐ Phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030
465/BC-BGDĐT 29-04-2022 Báo cáo đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục
2256/BCT-ATMT 29-04-2022 V/v Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão
2242/BCT-XTTM 29-04-2022 Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Italia và Đức
2213/BYT-DP 29-04-2022 V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
1832/BGDĐT-KHTC 29-04-2022 Báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội
1621/BTTTT-QLDN 29-04-2022 V/v xin ý kiến về dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Giao dịch điện tử
1502/BXD-QLN 29-04-2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
1386/LĐTBXH-VPQGGN 29-04-2022 V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025
546/QĐ-TTg 29-04-2022 Quyết đinh việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025
3849/BTC-TĐKT 28-04-2022 Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản
1594/BTTTT-QLDN 28-04-2022 V/v Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của TTgCP
1467/BVHTTDL-VHCS 28-04-2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
1356/LĐTBXH-QHLÐTL 28-04-2022 V/v rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
896/BKHCN-ATBXHN 27-04-2022 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải có chứa nhân phóng xạ tự nhiên.
3796/BTC-TTr 27-04-2022 Về việc bổ sung thông tin, số liệu để hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về THTK,CLP năm 2021
376/VNMAC-KHĐP 27-04-2022 V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn
2148/BYT-PC 27-04-2022 V/v báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật dược
2121/BYT-ATTP 27-04-2022 V/v đề nghị báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP (lần 2)
128/TB-VPCP 27-04-2022 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động
3741/BTC-TCDN 26-04-2022 V/v thực hiện báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021
2177/BCT-TTTN 26-04-2022 Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ "NVNƯTDHVN" năm 2023
2118/BYT-DP 26-04-2022 V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.
1432/BVHTTDL-VP 26-04-2022 Về việc phối hợp tổ chức Ngày Hội Gia đình Việt Nam năm 2022
1301/LĐTBXH-TCGDNN 26-04-2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư
1298/LĐTBXH-VPQGGN 26-04-2022 V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chi tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thông mới giai đoạn 2021-2025
02/CT-TTg 26-04-2022 Chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
2703/BKHĐT-CLPT 25-04-2022 V/v Báo cáo tình hình phát triển các KKT ven biển, KKT cửa khẩu
2074/BYT-BM-TE 25-04-2022 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
1603/BGDĐT-NGCBQLGD 25-04-2022 Cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về nhà giáo