Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 7 năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 10.833 hồ sơ

Trong tháng 7 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 10.833 hồ sơ. Trong đó,  tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm 99,99%.

 

New Picture (116).png

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 7 năm 2021 là 14.014 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 2.472 hồ sơ, tiếp nhận mới là 11.542, tiếp nhận trực tiếp 2.954 hồ sơ (chiếm 25,59%), tiếp nhận trực tuyến 8.212 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 71,15%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 376 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 3,26%); thực hiện trả kết quả 10.883 hồ sơ, trong đó có 2.851 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 26,20%), 8.030 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 73,78%), 02 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,01%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.667 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 15,32%), còn 3.131 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 7.767 hồ sơ, Giao thông vận tải 1.293 hồ sơ, Công Thương 809 hồ sơ … Trong tháng có 439 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 415 lượt (chiếm tỷ lệ 94,53%), Hài lòng: 24 lượt (chiếm tỷ lệ 5,47%), không có đánh giá Không hài lòng.

 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn hiện có 279 TTHC của 16 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ("4 tại chỗ"), chiếm 21,28% trong tổng số 1.311 TTHC thực hiện tại Trung tâm (trong đó có 278 TTHC thực hiện “4 tại chỗ” của 15 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trên tổng số 1.277 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, chiếm 21,77%). Trong tháng có 1.631 hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm chiếm 11,64% tổng số hồ sơ (trong đó các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có 1.516 hồ sơ 4 thực hiện “tại chỗ” trên tổng số 4.112 hồ sơ phát sinh, chiếm 36,87%); lũy kế từ đầu năm 2021 có 9.922 hồ sơ thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm chiếm 14,13% tổng số hồ sơ (các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có 8.378 hồ sơ thực hiện “4 tại chỗ” trên tổng số 20.875 hồ sơ phát sinh, chiếm 40,13%).

 

Trong tháng 7 năm 2021, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

 

Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở. Đẩy mạnh hoạt động, phát huy hiệu quả của Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh./.

 

Bùi Đức Trung