Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 02 năm 2022: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 7.028 hồ sơ

Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 7.028 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

 

Untitled.jpg

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Trong tháng 02 năm 2022 Trung tâm đã tiếp nhận 5.857 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 1.828 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 31,21%), tiếp nhận trực tuyến 4.009 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 68,45%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 20 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,34%); đã giải quyết 7.028 hồ sơ, trước hạn 1.027 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 14,61%), đúng hạn 6.001 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 85,39%), không có hồ sơ trễ hạn, trả qua bưu chính công ích 909 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 8,85%); còn 2.852 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 3.258 hồ sơ, Công Thương 1.045 hồ sơ, Giao thông vận tải 373 hồ sơ… Trong tháng có 257 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 246 lượt (chiếm tỷ lệ 95,71%), Hài lòng: 11 lượt (chiếm tỷ lệ 4,29%), không có đánh giá Không hài lòng.

 

Trong tháng có 1.311 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm, tập trung chủ yếu ở Sở Công thương với 1.038 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 136 hồ sơ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 70 hồ sơ.

 

Trong tháng 02 năm 2022, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh./.

 

Bùi Đức Trung