Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện; Thàn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021)

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Phân khai chi tiết kế hoạch vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2021; Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021)

Điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Quy địn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn; Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức, Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, Bình Gia, Cao Lộc; Thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ đưa lao động là trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026; Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng; Phê duyệt kết quả t

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2021-2022  theo Nghị quyết số 102/NQ-CP trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm; Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/8 đến ngày 15/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn; Ủy quyền giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố; Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; Thành lập Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Bố trí, sắp xếp đối với

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện; Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần