Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2021-2030; Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Cách thức

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Tràng Định; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phương án quản lý bền vững Rừng đặc dụng Hữu Liên, giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Chi Lăng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Cao Lộc; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Tăng cường các bi

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Thiết kế mẫu mặt đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn; Nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021; Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Phân hạng và cấ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/4 đến ngày 18/4/2021)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021 - 2022; Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường trong

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập; Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Thành lập Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021; Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 29/3 đến ngày 04/4/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Điều động, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường c

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn; Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 - 2022; Thừa nhận xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; Tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021; Thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/3 đến ngày 21/3/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Văn Quan; Công nhận xã Hải Yến, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021)

Thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung; Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình huyện Đình Lập, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; Thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (Đoạn Km6 -Km12), giai đoạn 2; Huy động các nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sá

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần