Nhảy đến nội dung

Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo một số ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng năm 2021 cho Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa Quyết định Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo một số ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng năm 2021 cho Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, (Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 15/4/2021).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh