Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững (Công văn số 1148 /UBND-KGVX, ngày 29/9/2022).

 

Tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Công văn số 4411/VP-KT, ngày 29/9/2022).

 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

 

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 (Công văn số 1138 /UBND-THNC, ngày 27/9/2022).

 

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (Quyết định số 1545/QĐ-UBND, ngày 26/9/2022).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh