Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ (Công văn số 300/VP-KT, ngày 30/01/2023).

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 26/01/2023).

Chỉ đạo tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và Dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và Dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (Công văn số 288/VP-KT, ngày 27/01/2023).

 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng VH&TT thuộc UBND cấp huyện; biên chế công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa có hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT) thuộc UBND các huyện, thành phố, biên chế công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Hướng dẫn số 05/HD-UBND, ngày 20/01/2023).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh