Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
image9_0.jpg
Ảnh minh họa
T6, 22/10/2021 - 14:04
Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-BCĐLNKT, ngày 15/10/2021 về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

T6, 22/10/2021 - 14:01
Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Lạng Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Quyết định số 2088/QĐ-UBND, ngày 19/10/2021).

 

T6, 22/10/2021 - 13:55
UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 (Công văn số 1484/UBND-THNC, ngày 20/10/2021).

 

 

T6, 22/10/2021 - 13:54
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 18/10/2021).

 

T6, 22/10/2021 - 13:53
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 (Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 22/10/2021).

 

T6, 22/10/2021 - 09:51
Chỉ đạo về học miễn phí chương trình Tiếng Anh online Edupia, Babilala

 

Ban biên tập UBND Tỉnh T6, 22/10/2021 - 08:27
UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 (Công văn số 1480/UBND-KT, ngày 20/10/2021).

 

 

T6, 22/10/2021 - 08:24
Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam

Ngày 21/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 1487/UBND-KGVX về đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam.

 

T6, 22/10/2021 - 08:22
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh