Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1254/UBND-NC, ngày 14/9/2023 chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân (DLCN).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nội dung Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ, quyền và nghĩa vụ, xác định trách nhiệm cần thực hiện trong bảo vệ DLCN, bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo quy định trong Nghị định; rà soát tổng thể, phân loại DLCN đã thu thập, đang xử lý, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị (nếu có), từ đó xác định trách nhiệm bảo vệ tương ứng với từng loại DLCN theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

 

Các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản thành lập bộ phận có chức năng bảo vệ DLCN, phân công nhân sự phụ trách bảo vệ DLCN, gửi về Công an tỉnh, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an nắm, theo dõi; rà soát tình hình thực tế xử lý DLCN, thực hiện 05 TTHC cấp Trung ương liên quan tới DLCN (nếu có) đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thu thập, xử lý, kiểm soát DLCN tại cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động bảo vệ DLCN, chấp hành nghiêm quy định khi cung cấp DLCN cho bên thứ ba.

 

Thùy Linh