Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ, Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 1451/QĐ-UBND, ngày 12/9/2023).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, danh mục TTHC công bố gồm 13 thủ tục, trong đó 03 thủ tục mới ban hành, 03 thủ tục bị bãi bỏ, 07 thủ tục sửa đổi, bổ sung (danh mục TTHC xem tại đây). Quy trình nội bộ 09 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết TTHC vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy trình nội bộ và Quyết định sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Quy trình nội bộ giải quyết TTHC có số thứ tự 07, 08, 09 Mục I Phần I Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 20/8/2019, Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thùy Linh