Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định ủy quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Lạng Sơn đối với quả Chanh rừng và quả Na

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1458/QĐ-UBND, ngày 13/9/2023 về việc ủy quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức quản lý Chỉ dẫn địa lý "Mẫu Sơn" đối với quả Chanh rừng và Chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” đối với quả Na.

 

Sở NN&PTNT được phép thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với Chỉ dẫn địa lý được uỷ quyền quản lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Thùy Linh