Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 24/7 đến ngày 30/7/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền;Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh; Chỉ đạo tiếp thu, tập trung giải quyết ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hoá bằng container góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông; Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2023; Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Quyết định giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ; Chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Quyết định công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quy chế làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh.

123

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Chiều ngày ngày 26/7/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo số 268/BC-SKHĐT ngày 30/6/2023 về việc điều chỉnh dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 272/BC-SKHĐT ngày 04/7/2023 về đề xuất dự án Khu dân cư phía Nam thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 963 /UBND-NC, ngày 24/7/2023) triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn UBND các huyện biên giới thực hiện các quy định về hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo tiếp thu, tập trung giải quyết ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3534/VP-TH, ngày 24/7/2023) về việc tiếp thu, tập trung giải quyết ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tiếp thu, tăng cường chỉ đạo, điều hành, tập trung giải quyết đối với các ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 06/11/2023.

Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 26/7/2023) bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Liễu Xuân Du, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Các Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 985/UBND-NC, ngày 26/7/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi từ trần.

Theo đó, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Ban hành Quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, quy định về đối tượng, kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, phù hợp với quy định của Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND và các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hoá bằng container góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 983/UBND-KT, ngày 26/7/2023) tổ chức tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hoá bằng container góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao (ATGT) tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, việc quản lý lái xe, điều kiện của người điều khiển phương tiện tại các cơ sở của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng container trên địa bàn, kiểm tra tại các điểm xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá số người theo quy định, quá tải trọng xe…, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động vận tải hành khách tại các địa điểm có hiện tượng “xe dù, bến cóc”; đồng thời tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn của các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông, khảo sát, đánh giá, xác định các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục. Cùng với đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm ATGT, tổ chức cho lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm ATGT.

Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2023

UBND tỉnh Quyết định số 1152/QĐ-UBND, ngày 26/7/2023 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2023.

Theo đó, giao 2.040 biên chế công chức (giảm 26 biên chế so với năm 2022) hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2023. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định giao biên chế đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc trong phạm vi biên chế công chức được giao.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030 (Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 26/7/2023).

Mục đích nhằm sơ kết, đánh giá chỉ ra những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế sau 03 năm (giai đoạn 2020 - 2023) thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030; rà soát, đề xuất điều chỉnh các mục tiêu, giải pháp thực hiện đề án, kế hoạch tổng thể thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn huyện, thành phố, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.   

Công tác tổ chức sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đánh giá đúng tình hình thực tế, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định được các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục triển khai đạt được các mục tiêu của Đề án đề ra.

Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến trung tuần tháng 10 năm 2023 tại Nhà khánh A1, thành phố Lạng Sơn.

Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giao 21.404 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023, tại Quyết định số: 1158/QĐ-UBND ngày 27/7/2023.

Cụ thể: Các Sở, Ban, ngành: 5.324 chỉ tiêu; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 16.080 chỉ tiêu. Căn cứ số lượng người làm việc được giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện: Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trong phạm vi số lượng người làm việc được giao tại Quyết định này. Quản lý số lượng người làm việc được giao theo quy định hiện hành.

Quyết định giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục tỉnh Lạng Sơn năm 2023 là 1.180 chỉ tiêu, tại Quyết định số: 1160/QĐ-UBND ngày 27/7/2023.

Cụ thể: Hợp đồng lao động giáo viên: 761 chỉ tiêu; Hợp đồng lao động nhân viên: 419 chỉ tiêu. Căn cứ số lượng hợp đồng lao động được giao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện: Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nhóm 4 lĩnh vực sự nghiệp giáo dục trong phạm vi số lượng hợp đồng lao động được giao tại Quyết định này. Quản lý số lượng hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 990/UBND-TH, ngày 27/7/2023) triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 478/UBND-TH ngày 25/4/2023, Công văn số 667/UBND-TH ngày 05/6/2023 và Công văn số 3516/VP-TH ngày 22/7/2023; tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ động cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia, giám sát chặt chẽ việc triển khai giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đúng thời hạn xử lý theo quy định; tuyệt đối không trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành quy định, TTHC mới liên quan đến hoạt động kinh doanh làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết, trái quy định đối với doanh nghiệp, người dân.

Các sở: Công Thương, Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về việc điều chỉnh các quy định xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản chủ lực của Việt Nam xuất khẩu qua địa bàn tỉnh; rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3660/VP-KGVX, ngày 28/7/2023) tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Bộ VHTT&DL tại Công văn số 2973/BVHTTDL-DSVH.

Theo đó, triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo đúng Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO (đối với các di sản được đưa vào các Danh sách của UNESCO) và các biện pháp bảo vệ được ghi trong hồ sơ khoa học (đối với các di sản được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia). Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT tại địa phương. Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của DSVHPVT, nâng  cao  vai  trò truyền dạy di sản và nêu gương trong thực hành đúng để gìn giữ DSVHPVT. Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, làm sai lệch giá trị của DSVHPVT. Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan, tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BộVHTT&DL.

Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh giao 725 người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Quyết định số: 1163/QĐ-UBND ngày 28/7/2023.

Cụ thể: Các cơ quan cấp tỉnh: 712 chỉ tiêu; UBND các huyện, thành phố: 13 chỉ tiêu.  

Căn cứ số lượng người làm việc được giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện: Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trong phạm vi số lượng người làm việc được giao tại Quyết định này. Chịu trách nhiệm quản lý số lượng người làm việc được giao theo quy định hiện hành.

Quyết định công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quy chế làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quy chế làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh (Quyết định 1172/QĐ-UBND, ngày 29/7/2023).

Theo đó, công bố 07 TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quy chế làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh gồm: xây dựng chương trình công tác năm của UBND tỉnh; xây dựng chương trình công tác tháng của UBND tỉnh; chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh; trình ban hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách nước ngoài; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tiếp khách trong nước; thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh xin phép đi công tác ngoài tỉnh .

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, công khai TTHC nội bộ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh./.