Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2023)

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồng ý phương án tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh; Kế hoạch bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023; Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về việc đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đồng ý chủ trương xây dựng “Phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Chỉ đạo tham mưu thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập các cụm công nghiệp đang có nhà đầu tư quan tâm thực hiện trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh niên năm 2023 và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021  - 2030; Chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4252/BNN-VPĐP ngày 29/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ đạo thực hiện Công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập”; Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên; Chỉ đạo cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính; Chỉ đạo triển khai, thực hiện Công văn số 4333/BNN-TCCB ngày 03/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”; Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; Chỉ đạo quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN - GDTX và Trung tâm GDNN cấp huyện trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; Kế hoạch thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 – 2028; Chỉ đạo việc hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định về việc giao chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.

123

Ảnh minh họa

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 830/UBND-KT, ngày 03/7/2023).

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát tính khả thi và khả năng thực hiện các dự án điện để tham mưu UBND tỉnh xem xét, đề xuất với Bộ Công Thương đưa vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đảm bảo phù hợp với lưới điện truyền tải trong danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư của Quy hoạch điện VIII, tiếp tục đề xuất UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện và lưới điện theo quy định; rà soát, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát các danh mục, cung cấp thông tin vị trí, ranh giới, diện tích sử dụng đất công trình điện thuộc lĩnh vực quản lý để tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Kế hoạch kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 03/7/2023).

Các nội dung kiểm tra: theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình bảo đảm các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, tình hình tuân thủ pháp luật; công tác tín ngưỡng, tôn giáo kiểm tra về quản lý hoạt động tín ngưỡng, quản lý hoạt động tôn giáo, vấn đề đất đai, công trình xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề khiếu nại, tố cáo về tín ngưỡng, tôn giáo, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các nội dung khác như hoạt động của đạo lạ, các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi...

Đối tượng kiểm tra gồm UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Về hình thức: kiểm tra trực tiếp đối với UBND các huyện Bắc Sơn, Cao Lộc; kiểm tra qua báo cáo đối với UBND các huyện Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn.

Thời gian kiểm tra trong quý III/2023.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (Quyết định số 54/QĐ-HĐPH, ngày 03/7/2023).

Theo đó, thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm giúp Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định này.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 12/5/2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 17/KH-HĐPH ngày 03/02/2023 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023. Thời gian kiểm tra hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Kế hoạch số 945 /KH-BCĐ, ngày 04/7/2023).

Mục đích nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, chỉ ra những hạn chế, xác định nguyên nhân của những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội nghị dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2023.

Kế hoạch bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023

Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-BCĐ, ngày 04/7/2023 về bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023.

Mục đích nhằm bồi dưỡng, thống nhất nội dung, biện pháp chỉ đạo, thứ tự các bư­ớc tiến hành của các thành phần tham gia diễn tập, làm cơ sở nghiên cứu vận dụng, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023 đạt hiệu quả cao.

Nội dung bồi dưỡng diễn tập: thứ tự, nội dung hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trong thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng gồm giai đoạn 1: diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo, giai đoạn 2: thực hành xử trí các tình huống cháy rừng, giai đoạn 3: họp BCĐ, tổng kết diễn tập; hướng dẫn xây dựng văn kiện, kế hoạch diễn tập trên bản đồ, sơ đồ, bảng kẻ.

Thời gian tập huấn dự kiến ngày 12/7/2023.

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan (Công văn số 3150/VP-KT, ngày 04/7/2023) nghiên cứu báo cáo và thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới.

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Báo cáo số 09/Ban IV ngày 25/5/2023 của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan; theo chức năng, nhiệm vụ chủ động và tích cực triển khai thực hiện chuỗi các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó lưu ý các vấn đề về: tiếp cận vốn vay, thuế, phí, lệ phí, cải cách thủ tục hành chính…; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về việc đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3136/VP-KT, ngày 04/7/2023) về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về việc đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, nội dung Chương trình được giao phụ trách, thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiên cứu, xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết quy trình, hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc.

Đồng ý chủ trương xây dựng “Phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3156/VP-KGVX, ngày 4/7/2023) về đồng ý chủ trương xây dựng “Phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo” trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, đồng ý chủ trương xây dựng “Phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng đề cương và dự toán chi tiết “Phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo” trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định; hoàn thành trong tháng 7/2023.

Chỉ đạo tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3159/VP-NC, ngày 4/7/2023) về tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đăng tải thông tin về Cuộc thi (thể lệ, video clip hướng dẫn cách thức dự thi, banner và đường link https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn) trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị trong khoảng thời gian từ ngày 15/7/2023 đến hết ngày 31/10/2023. Thông tin về Cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp.

Giao Công an tỉnh cung cấp về Ban Tổ chức Cuộc thi hình ảnh, video clip phản ánh về các hoạt động liên quan đến Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền.

Chỉ đạo tham mưu thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3168/VP-KT, ngày 4/7/2023) về tham mưu thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ:

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng, chống thiên tai tại cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, kênh, rạch, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn; kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời.

Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp phép, khai thác cát, sỏi trên sông, suối, kênh, rạch để hạn chế xảy ra sạt lở, đồng thời bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cho các dự án trọng điếm quốc gia, các dự án hạ tầng giao thông. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trường đang xây dựng, nhất là các công trình xây dựng ở khu dân cư ven sông, suối, kênh rạch, sườn dốc,…

Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập các cụm công nghiệp đang có nhà đầu tư quan tâm thực hiện trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3148/VP-KT, ngày 04/7/2023) tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư và thành lập các cụm công nghiệp đang có nhà đầu tư quan tâm thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với cụm công nghiệp Na Dương 2, cụm công nghiệp Na Dương 3; đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với cụm công nghiệp Na Dương 1 sau khi nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo yêu cầu. 

Sở Công Thương khẩn trương tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, hoàn thiện, trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo nhiệm vụ được giao. Tham mưu tổ chức chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư đối với cụm công nghiệp Minh Sơn, huyện Hữu Lũng và cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh niên năm 2023 và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021  - 2030

UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo (Công văn số 836/UBND-NC, ngày 04/7/2023) tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh niên (TN) năm 2023 và Chương trình phát triển TN giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về Chương trình phát triển TN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 và các văn bản liên quan đến công tác TN. Nghiên cứu, lồng ghép, bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án phát triển TN, rà soát các chính sách hiện hành để chăm lo, phát huy các đối tượng TN đặc thù, TN có tài năng, Tn khuyết tật và các đối tượng TN yếu thế, đảm bảo mọi TN đều được hưởng các chính sách bình đẳng, kịp thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của TN để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện Chương trình phát triển TN tỉnh Lạng Sơn giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các tổ chức, đơn vị liên quan theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác TN và Chương trình phát triển TN theo quy định.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo (Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 04/7/2023).

Theo đó, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, giảm tổn thất điện năng trên toàn tỉnh xuống dưới 4,9% vào năm 2025, đến hết năm 2025 phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể - xã hội, các hộ gia đình, cá nhân thực hiện một số giải pháp như: thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng các nguồn năng lượng tái tạo, các thiết bị điện sử dụng năng lượng tái tạo; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất, trong đó các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4252/BNN-VPĐP ngày 29/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3192/VP-KT, ngày 5/7/2023) triển khai, thực hiện Công văn số 4252/BNN-VPĐP ngày 29/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao theo văn bản đề nghị sau ngày 31/12/2022.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn tại Công văn số 4252/BNN-VPĐP ngày 29/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện Công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3191/VP-KT, ngày 05/7/2023) về thực hiện Công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Công điện số 591/CĐ-TTg. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

Công điện nêu rõ: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài, nhất là các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan, doanh trại, công trường, hầm mỏ để chủ động sơ tán, di dời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập”

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập” (Quyết định số 1028/QĐ-UBND, ngày 5/7/2023).

Theo đó, công nhận kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập".

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng; đồng chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng, Kỹ sư Lưu Quốc Thành.

Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả vào thực tiễn theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3190/VP-KGVX, ngày 05/7/2023) tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm (CGC) lây sang người.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống CGC lây sang người theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 4145/BYT-DP. Trong đó, tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm CGC sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ GC về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh. Khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến GC và các sản phẩm của GC, không ăn tiết canh và không sử dụng GC ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh nhất là người giết mổ, buôn bán GC, sản phẩm GC sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Tăng cường giám sát tại bệnh viện cũng như giám sát sự kiện tại cộng đồng các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh CGC lây sang người, các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Tăng cường phối hợp liên ngành y tế và thú y trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, đồng thời nâng cao sự phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên GC đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ GC sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch trên GC.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Quyết định số 1026/QĐ-UBND, ngày 5/7/2023).

Theo đó, TTHC được sửa đổi, bổ sung 10 TTHC; Quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa 05 TTHC; Quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa liên thông 05 TTHC.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Chỉ đạo cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3226/VP-NC, ngày 6/7/2023) về cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC).

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thực hiện việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo đúng tài liệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Theo Công văn số 2721/BTP-HTQTCT ngày 30/6/2023 của Bộ Tư pháp về việc cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính:

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND các cấp trên địa bàn; bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông TTHC.

Sở Tư pháp làm đầu  mối, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai tập huấn, hướng dẫn việc tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử phục vụ liên thông 2 nhóm TTHC tại địa phương;…

Chỉ đạo triển khai, thực hiện Công văn số 4333/BNN-TCCB ngày 03/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3224/VP-KT, ngày 6/7/2023) về triển khai, thực hiện Công văn số 4333/BNN-TCCB ngày 03/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, yêu cầu.

Theo Công văn số 4333/BNN-TCCB ngày 03/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Đề nghị UBND các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ quán triệt và nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới.

Đào tạo cho lao động nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, nhất là tiềm năng, lợi thế đất lâm nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các trường của các bộ ngành đóng trên địa bàn đào tạo các ngành, nghề nông nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị có liên quan triển khai và mở rộng Đề án Khuyến nông cộng đồng;…

Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh ban hành Công văn số 3268/BCĐ-CAT, ngày 06/7/2023 về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người (MBN) và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.

Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ 138 tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp  tục bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm tại Kế hoạch số 40/KH-BCĐ, ngày 22/02/2023 của BCĐ 138 tỉnh, xác định công tác phòng, chống MBN là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, cần tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống MBN” và “Ngày toàn dân phòng, chống MBN – 30/7” hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền về “Ngày toàn dân phòng, chống MBN”, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tuyền thông và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm MBN (từ ngày 01/7/2023  - 30/9/2023).

Công an tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ 138 tỉnh) chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quyết liệt triển khai các mặt công tác đấu tranh phòng, chống MBN, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, triệt phá các vụ án, đường dây tội phạm liên quan đến MBN...; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống MBN. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống MBN qua biên giới; tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác giới thiệu việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quản lý chặt chẽ, hoạt động kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho, nhận con nuôi; tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch, hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch; tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống MBN.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia phòng, chống MBN, tăng cường công tác giám sát việc thực thi pháp luật về phòng, chống MBN.

Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Công văn số 858 /UBND-NC, ngày 06/7/2023).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; rà soát, bố trí hợp lý cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị; ban hành và công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin được cung cấp và không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tại Công văn số 852/UBND-NC, ngày 06/7/2023.

Yêu cầu các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác tự quản, tự bảo vệ tài sản tại cơ quan, đơn vị, không để phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm.

Các lực lượng chức năng, trong đó chủ công là lực lượng Công an tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”,…; phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý kinh tế, chức vụ, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy.

Chỉ đạo quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN - GDTX và Trung tâm GDNN cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3201/VP-KGVX, ngày 06/7/2023) về việc quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo nghề tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) và Trung tâm GDNN cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, tăng số lượng người học đăng ký vào học các nghề phi nông nghiệp để nâng cao hiệu quả khai thác các trang thiết bị đào tạo nghề đã được trang bị cho các Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm GDNN trên địa bàn và nâng cao chất lượng nguồn lao động của địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể tình hình quản lý, sử dụng các tài sản, trang thiết bị hiện có của các Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm GDNN cấp huyện, thống nhất phương án quản lý, sử dụng, xử lý các tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu sử dụng, hoàn thành trong tháng 7/2023. Căn cứ kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị có tài sản thực hiện quy trình xử lý, điều chuyển tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 861/UBND-NC, ngày 06/7/2023 chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện phối hợp triển khai đào tạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong lĩnh vực chuyển đổi số. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thế, đảm bảo an ninh tiền tệ, Công văn số 689/UBND-NC ngày 08/6/2023 về tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06; Công văn số 681/UBND-TTPVHCC ngày 07/6/2023 về việc thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung các nhiệm vụ được giao tại 03 văn bản trên vào nhiệm vụ của Đề án 06 được UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh giao thực hiện trong năm 2023 đảm bảo đúng lộ trình, thời gian hoàn thành. Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, địa bàn quản lý chủ động nghiên cứu triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 và tham gia ý kiến về các mô hình và các nội dung dự thảo Kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và UBND tỉnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Kế hoạch thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 – 2028

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 – 2028 (Kế hoạch số 149/KH-UBND, ngày 06/7/2023).

Mục tiêu cụ thể đến năm 2028 có 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn cấp nước tối thiểu 60 lít/người/ngày; 100% công trình cấp nước tập trung nông thôn có công suất từ 100m3/ngày đêm trở lên được xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn; việc thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình khu vực nông thôn được đảm bảo, thực hiện thường xuyên, liên tục.

Các nội dung và giải pháp thực hiện: tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, xây dựng các phương án bảo vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt đáp ứng yêu cầu về đảm bảo cấp nước an toàn, khoanh định các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước, xây dựng hệ thống cảnh báo gây ô nhiễm chất lượng nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác sử dụng nguồn nước trái phép; xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn theo quy chuẩn quy định; kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình cấp nước để có kế hoạch xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

Chỉ đạo việc hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3214 /VP-KGVX, ngày 06/7/2023) về việc hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn (chương trình OCOP).

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích về đối tượng cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, các chương trình tín dụng ưu đãi, đối tượng được vay ưu đãi… đến các chủ thể tham gia Chương trình OCOP để nắm bắt và tiếp cận được với nguồn vốn của NHCSXH, trong đó có nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang NHCSXH.

Hằng năm, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chuyển vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh; UBND các huyện, thành phố chuyển vốn ngân sách huyện, thành phố ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay đảm bảo mức tối thiểu quy định tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh; căn cứ nguồn tăng thu ngân sách (nếu có) xem xét, bổ sung thêm nguồn vốn cho NHCSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các chủ thể tham gia Chương trình OCOP và các đối tượng chính sách khác.

Quyết định về việc giao chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Quyết định số 1033/QĐ-UBND, ngày 06/7/2023).

Theo đó, giao 313 chỉ tiêu hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Cụ thể: cấp tỉnh: 199 chỉ tiêu, cấp huyện: 114 chỉ tiêu.

Căn cứ chỉ tiêu hợp đồng được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện chế độ hợp đồng hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP bảo đảm theo quy định.

Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023 (Quyết định số 1042/QĐ-UBND, ngày 7/7/2023).

Theo đó, công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023, thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm. Các sản phẩm gồm: Dầu Sở Xứ Lạng, Gạo Bao Thai, Thạch Chu Hạnh, Dầu thực vật cao cấp Dưỡng thần (Dầu lạc nguyên chất), Hoa Hồi khô, Trà xạ đen Lụa Vy, Macadamia Hoàng Liên, Dầu lạc Linh Khôi, Rượu men lá Người Dao, Miến dong Minh Khai.

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023 chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức tôn vinh, trao giải cho các đơn vị có sản phẩm được công nhận vào thời gian, sự kiện phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải (Công văn số 870/UBND-KT, ngày 07/7/2023).

Các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình, dự án ngành giao thông vận tải nói riêng và ngành xây dựng nói chung.

Sở Giao thông vận tải, chủ đầu tư các dự án công trình giao thông thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về trình tự, thủ tục, quản lý chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các dự án chậm tiến độ; chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn, quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán, thẩm tra, giám sát); kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ; xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định của pháp luật; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Sở Xây dựng thực hiện tốt công tác cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động xây dựng (đối với nhà thầu nước ngoài)… của các tổ chức tư vấn, cá nhân trong và ngoài nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng theo quy định; kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá… theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (Công văn số 873/UBND-NC, ngày 08/7/2023).

UBND các huyện, thành phố tạm dừng công tác tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023. Việc tuyển dụng công chức cấp xã sẽ được thực hiện khi Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thay thế Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh có hiệu lực (dự kiến tháng 10/2023). UBND các huyện đã thực hiện xong vòng 1 quy trình tuyển dụng công chức cấp xã, tiếp tục thực hiện các bước, quy trình tuyển dụng theo quy định, đảm bảo hoàn thành công tác tuyển dụng trước ngày 01/8/2023.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2023./.