Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường, tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 02/6/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 651/UBND-KGVX về tăng cường, tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 

(Ảnh minh họa)

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai các quy định của trung ương, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tuyên truyền, quán triệt cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấp hành kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp vi phạm.

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, bổ sung các quy định không còn phù hợp trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; lồng ghép hiệu quả với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua tại địa phương và với việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư./.

 

Hoàng Loan