Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 459/TB-HĐND ngày 19/5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 459/TB-HĐND ngày 19/5/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Kết luận giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2030 (Công văn số 638/UBND-NC, ngày 30/5/2023).