Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm tỉnh (Quyết định số 807 /QĐ-UBND, ngày 27/5/2023).

 

Theo đó, về nguyên tắc hoạt động: Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh khi làm nhiệm vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đội có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh dịch vụ của các cá nhân, tổ chức về hoạt động văn hóa - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ quy định của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh; đội thực hiện kiểm tra theo kế hoạch  được UBND tỉnh ban hành và kiểm tra đột xuất (không báo trước), trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không gây khó khăn, cản trở các hoạt động bình thường của cơ sở bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm của mình./.

 

Bích Diệp