Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi ngành nông nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2437/VP-NC, ngày 30/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

 

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ hằng năm theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định tại Điều 2 Thông tư này là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

 

Đỗ Hoạt