Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

 

Video: Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Kế hoạch số 118, ngày 24/5/2023).

 

Mục đích, yêu cầu: tổ chức tiếp công dân nghiêm túc, có hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (sau đây viết tắt là Kỳ họp) và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tập trung tại các cơ quan Trung ương; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ họp.

 

Nội dung kế hoạch: Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, phân loại các vụ việc đông người, kéo dài, phức tạp để kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp; tổ chức phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương kịp thời nắm chắc tình hình công dân tỉnh Lạng Sơn khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương để báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý, giải quyết khi có yêu cầu của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, của Thanh tra Chính phủ,…

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động rà soát, dự báo và có phương án xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc có khả năng hình thành khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp tại các cơ quan Trung ương.

 

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này.

 

Đỗ Hoạt