Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

 

Xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Công văn Chỉ đạo triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (Công văn số 620/UBND-KGVX, ngày 25/5/2023).

 

UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc nội dung Luật Điện ảnh, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh; đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của điện ảnh, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh.

 

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong đó chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Điện ảnh và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định,…

 

Đỗ Hoạt