Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2023)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023 (kỳ 2); Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Tuyên truyền các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc; Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023; Chỉ đạo thực hiện "Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải”; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Chỉ đạo tiếp tục xem xét công trình xử lý nước thải tập trung của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023.

123

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023 (kỳ 2)

Sáng 18/5/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023 (kỳ 2). Phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến đối với 4 nội dung do sở Nội vụ, sở Tư pháp, sở Y tế trình.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc UBND tỉnh quản lý (thay thế Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh). Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành quy định này. Đồng chí thống nhất phân cấp cho Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định tuyển dụng công chức trúng tuyển trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định bổ nhiệm ngạch, xếp lương ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và chức danh viên chức hạng II trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển; quyết định cử đi học đối với các đối tượng học kiến thức quản lý cấp sở và cấp huyện; quyết định thành lập, giải thể, chia tách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở và UBND các huyện, thành phố. Đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trong tháng 5/2023 để xem xét, ban hành.

Phiên họp cũng dành thời gian để xem xét, góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.  Theo đó, đến hết năm 2022 trên địa bàn tỉnh số hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khoảng 15.500 hộ với trên 66.600 nhân khẩu, hiện số người chưa tham gia BHYT của nhóm đối tượng này là rất lớn trên 20.750 người (chiếm 31,1% nhóm đối tượng này và 2,59% dân số tỉnh). Do đó việc phải có thêm chính sách hỗ trợ BHYT cho nhóm đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình là cần thiết.

Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết góp phần bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho những người yếu thế và triển khai hiệu quả chính sách BHYT, nâng cao chất lượng sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị  Sở Y tế biên tập lại dự thảo, nêu rõ việc sử dụng kinh phí từ 02 nguồn gồm nguồn kinh phí liên quan đến giá dịch vụ y tế, phần còn lại chưa đáp ứng đủ thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ; đồng thời thống nhất mức hỗ trợ đóng BHYT là 20% cho các đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để thuận lợi cho công tác tuyên truyền vận động, giảm bớt khó khăn cho người dân, nâng cao số lượng người mua BHYT. Sau cuộc họp này, Sở Y tế dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng nghị quyết để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn khi từ trần (thay thế Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh). Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tiêu đề nghị quyết, bảo đảm bao quát hết các đối tượng quy định trong chính sách này, bổ sung thêm đối tượng là hợp đồng lao động; xem xét làm rõ các đối tượng thụ hưởng theo hướng chỉ cần đáp ứng đủ một trong các tiêu chí theo quy định, nhằm đảo bảo phù hợp với tình hình thực tiễn khi ban hành nghị quyết. Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2023.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát trình bày lại một số nội dung, hoàn thiện trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/5/2023.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 15/5/2023) thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Một số mục tiêu cụ thể: đến năm 2030: có khoảng 850 tổ hợp tác với 4.250 thành viên, 750 hợp tác xã với 10.500 thành viên, 05 liên hiệp hợp tác xã, trong đó có khoảng 170 tổ hợp tác với 850 thành viên, 210 hợp tác xã với 3.000 thành viên hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp; có trên 50 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài; có khoảng 40% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, có 100% hợp tác xã thực hiện chuỗi giá trị được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; có 80% các tổ chức kinh tế tập thể áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Đến năm 2045, phấn đấu thu hút khoảng 20% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; đảm bảo tối thiểu 70% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có khoảng 65% tham gia các chuỗi liên kết, ưu tiên phát triển các mô hình gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh và chương trình OCOP; 100% các tổ chức kinh tế tập thể áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Tuyên truyền các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc

Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh ban hành Công văn số 22-CV/BCĐ, ngày 16/5/2023 về việc tuyên truyền các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc.

Đề nghị các đơn vị thành viên BCĐ công tác TTĐN tỉnh, BCĐ công tác TTĐN các huyện, thành phố, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh triển khai thông tin, tuyên truyền về các nội dung đã thống nhất tại buổi Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội về mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa Lạng Sơn và Quảng Tây; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa bàn gắn với triển khai công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu Xuân năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác TTĐT năm 2023.

Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 196/KH-BVĐ, ngày 17/5/2023) vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Mục đích nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do thủ tướng Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029); góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân chăm lo cho người nghèo, vùng căn cứ cách mạng có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Về hình thức: ủng hộ bằng tiền mặt nộp trực tiếp tại Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; chuyển vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp hoặc tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần (do Nhà nước chi phối) để giao dịch. Mức vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện cao nhất.

Thời gian vận động 01 năm (từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024), cao điểm từ tháng 5/2023 đến 15/8/2023.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2198/VP-KT, ngày 17/5/2023) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 .

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ TN&MT bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Trong đó, tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững, thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên, không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm. Tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái, tiếp tục tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư. Củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên thông qua triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ...

Chỉ đạo thực hiện "Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2199/VP-KT, ngày 17/5/2023) về việc thực hiện "Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Định kỳ hằng năm (trước ngày 31 tháng 12) xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chiến lược để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng yêu cầu.

Tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh, mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 phối hợp với cơ quan Trung ương lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% diện tích trở lên; cấp Giấy phép khai thác các điểm mỏ khoáng sản theo thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch, bảo đảm đáp ứng 75% trở lên nhu cầu nguyên liệu đất sét gạch cho các nhà máy gạch tuynel đã được chấp thuận đầu tư, đang hoạt động sản xuất. Đến năm 2030, phối hợp với các cơ quan Trung ương nâng tỷ lệ bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên địa bàn đạt 85% diện tích trở lên, tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 45 dự án khai thác, chế biến khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản còn có hiệu lực thi hành. Tầm nhìn đến năm 2045, phối hợp hoàn thành 100% việc lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 116/KH-UBND, ngày 17/5/2023) thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước và theo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết số 37/NQ-CP, 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Chương trình hành động số 73-CTr/TU, gồm: thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết số 37/NQ-CP và Chương trình hành động số 73-CTr/TU; căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND, ngày 18/5/2023 về việc phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phấn đấu đến năm đến năm 2025 toàn tỉnh có 58 chợ miền núi, biên giới, 95% các chợ miền núi, biên giới trên địa bàn có kết cấu hạ tầng chợ đảm bảo bán kiên cố trở lên; tiếp tục duy trì mô hình doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) quản lý đối với các chợ đã được chuyển giao cho DN, HTX quản lý; 100% các chợ miền núi, biên giới thực hiện chuyển đổi số. Đến năm 2030 toàn tỉnh có 67 chợ miền núi, biên giới, 100% các chợ miền núi, biên giới trên địa bàn có kết cấu hạ tầng chợ đảm bảo kiên cố, 100% các chợ xã đáp ứng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới; 65% chợ miền núi, biên giới do DN, HTX quản lý, 100% Ban Quản lý chợ, DN, HTX quản lý chợ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chợ… Đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn nằm trong tốp đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc có mạng lưới chợ miền núi, biên giới văn minh, hiện đại.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch nêu rõ các nhóm giải pháp thực hiện gồm: hoàn thiện quản lý nhà nước về quản lý và phát triển chợ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách về phát triển chợ miền núi, biên giới; tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực phát triển chợ miền núi, biên giới; quản lý, khai thác kinh doanh, vận hành chợ, phát triển đội ngũ thương nhân; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh tại chợ hướng tới mô hình chợ 4.0; nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ hướng tới chợ văn minh thương mại, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới.

Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải”

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 18/5/2023) thực hiện “Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong giao thông vận tải” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể: giai đoạn đến năm 2030: nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí mê-tan của Việt Nam. Giai đoạn đến năm 2050: phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.

Kế hoạch cũng nêu một số nhiệm vụ và giải pháp, tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch của tỉnh; chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông xanh; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính; hợp tác quốc tế và giải pháp về khoa học công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 582/UBND-KT, ngày 18/5/2023) thực hiện Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản (NS); thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phân công, địa bàn quản lý tập trung thúc đẩy, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp (NN), thương mại NS, trọng tâm là tăng cường đẩy mạnh tái cơ cấu ngành NN, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra ổn định cho NS, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn trong mọi tình huống. Tổ chức sản xuất theo hướng đa giá trị, hiệu quả, xây dựng nền NN phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong NN, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chế biến NS và cơ giới hóa NN. Khuyến khích phát triển NN xanh, hữu cơ, tuần hoàn, tạo giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực NN, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong NN, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NN, nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu các thị trường, xúc tiến thương mại gắn với từng sản phẩm NN chủ lực địa phương.

Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 và các văn bản điều hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 587/UBND-KT Ngày 18/5/2023) về thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 744/UBND-KT ngày 30/6/2022; Công văn số 527/UBND-KT ngày 04/5/2023 và các văn bản chỉ đạo khác về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong việc thẩm định, trình phê duyệt, xác nhận trữ lượng khoáng sản theo kết quả thăm dò nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định để phục vụ công tác cấp phép, xác định các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân phải thực hiện với Nhà nước; thường xuyên kiểm tra, rà soát tổng thể hiện trạng việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của tất cả các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát sản lượng khai thác hàng năm, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu, thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời nhận định những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đề ra các giải pháp tháo gỡ, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh quy định của pháp luật trên tinh thần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn, tính chất đặc thù của hoạt động khoáng sản trên địa bàn. 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố quyết liệt chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tăng cường nắm bắt, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm nhằm không để tái diễn trở lại các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đất san lấp, vàng sa khoáng, đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Chỉ đạo tiếp tục xem xét công trình xử lý nước thải tập trung của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2262/VP-KT, ngày 20/5/2023) về việc tiếp tục xem xét công trình xử lý nước thải tập trung của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng.

UBND huyện Văn Lãng chủ động rà soát, đánh giá tiến độ, tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch của huyện trong việc đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải số 2 theo định hướng quy hoạch thoát nước thải trong Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 10/3/2022,  đến thời điểm hiện nay có khả năng tiếp nhận được nguồn xả thải của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu II, thị trấn Na Sầm hay không? Để xem xét việc không thực hiện xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của dự án theo đề xuất của Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên.

Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải tại dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và pháp luật khác có liên quan.

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2257 /VP-KGVX, ngày 20/5/2023) về việc thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nhu cầu tiêm chủng, đề xuất cung ứng vắc xin và lập kế hoạch triển khai, bố trí nguồn lực thực hiện, chỉ đạo công tác thông tin truyền thông, công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vắc xin; chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp và đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh.