Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ

 

 

Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2192/VP-KT, ngày 17/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc tổng kết, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo Công văn số 2767/BNN-TL ngày 05/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định nêu trên (kết quả đạt được; những thuận lợi; những khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật và do tổ chức thực hiện; các biện pháp tháo gỡ vướng mắc,...); đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung Nghị định (nếu có).

Đỗ Hoạt