Nhảy đến nội dung

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 739/QĐ-UBND, ngày 17/5/2023).

 

123_0.jpg

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn (Kèm theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 17 /5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh): Quy chế gồm 5 Chương, 12 Điều, trong đó, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Hội đồng OCOP cấp tỉnh), Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng và Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng được Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 12/5/2023. Quy chế quy định quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch, các thành viên Hội đồng, Tổ tư vấn và Cơ quan thường trực Hội đồng.

 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện đánh giá sản phẩm OCOP đạt yêu cầu sản phẩm 4 sao (cấp tỉnh); đối với sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao (cấp Quốc gia), tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Quyết định số 148/QĐ-TTg).

Đỗ Hoạt