Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo rà soát vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2229/VP-KT, ngày 18/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

123.jpg

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung điều chỉnh giảm kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MQTG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai...

 

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất  phương án điều chỉnh Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn trong năm.

Đỗ Hoạt