Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Công văn số 596/UBND-KT, ngày 20/5/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung sau: tiếp tục tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án; chủ đầu tư, cơ quan thẩm định có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán bảo đảm tính chính xác, phù hợp; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm minh, kịp thời, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

 

Bích Diệp