Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (Công văn số 2321/VP-KT, ngày 24/5/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 3228/BNN-VPĐP ngày 19/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn để ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 922/QĐTTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở phát huy và khơi dậy tiềm năng tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, làng nghề, ẩm thực, văn hóa đa dạng; quan tâm xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ của các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế, định hướng du lịch của từng địa phương; quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho các chủ thể, lao động du lịch nông nghiệp, nông thôn; tăng cường truyền thông, thay đổi tư duy về vai trò, cách làm du lịch nông nghiệp, nông thôn./.

 

Bích Diệp