Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

Phấn đấu đến năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội khoảng 1,06 triệu căn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1949/VP-KT, ngày 29/4/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về đôn đốc triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng và nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 1470/VP-KT ngày 05/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Theo Công văn số 1608/BXD-QLN ngày 24/4/2023 của Bộ Xây dựng về việc đôn đốc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”:

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Đề án khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương; quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn,...

Đỗ Hoạt