Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Đẩy mạnh nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023).

 

Theo đó, 02 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết gồm: sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (thời hạn cắt giảm là 3 ngày); cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (thời hạn cắt giảm là 2 ngày).  

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đỗ Hoạt