Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

 

news - Ban quản lý an toàn thực phẩm - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 8/5/2023).

 

Mục đích: quán triệt, nắm vững, thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chỉ thị số 17-CT/TW, Kế hoạch số 102-KH/TU, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có liên quan đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn nhân lực cho công tác bảo đảm an ninh, ATTP đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

 

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục và vận động thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh, ATTP; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an ninh, ATTP; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh, ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, ATTP; xây dựng các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an ninh, ATTP.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch.

 

Đỗ Hoạt