Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 792/QĐ-UBND, ngày 24/5/2023).

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác

Theo đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó. Các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để xem xét, giải quyết, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết tháo gỡ; điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa, đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong giải quyết các thủ tục về đầu tư dự án, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm.

 

Thùy Linh