Nhảy đến nội dung

Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 784/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và phát triển thị trường xuất khẩu (XK) đối với 07/19 sản phẩm chủ lực đã có thị trường gồm hồi, quế, chè, gỗ và sản phẩm từ gỗ, nhựa thông, thạch đen, ớt, tiếp tục phát triển, xúc tiến mở rộng thị trường XK đối với các sản phẩm chủ lực và sản phẩm chưa nằm trong danh mục nông sản chủ lực (NSCL) nhưng có tiềm năng gồm quả na, quả chanh leo, mắc-ca, sở và thịt lợn. Phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 kim ngạch XK NSCL tăng bình quân 12,2%/năm, đạt 138,5 triệu USD năm 2025, giai đoạn 2025 – 2030 tăng bình quân 10,6%/năm, đạt 228,9 triệu USD năm 2030; đến năm 2025, kim ngạch XK NSCL của tỉnh chiếm 75% tổng kim ngạch XK hàng địa phương, đến năm 2030 chiếm 77% kim ngạch XK hàng địa phương của tỉnh. Tiếp tục duy trì, giữ vững XK NSCL đi các thị trường truyền thống, trọng điểm là thị trường Trung Quốc, và một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước ASEAN, Ấn Độ…, mở rộng XK nông sản và NSCL của tỉnh sang các thị trường mới.

 

Các nhóm giải pháp thực hiện: về phía cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng phục vụ XK, xúc tiến thương mại và dịch vụ hỗ trợ XK, phát triển hàng hóa XK, phát triển nguồn nhân lực; đối với các chủ thể sản xuất, kinh doanh cần nâng cao chất lượng hàng nông sản XK, đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế, nắm bắt những thay đổi trong chính sách về sản xuất nông nghiệp, XK nông sản để kịp thời chuyển đổi phù hợp với tình hình; đối với doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu nâng cao năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển nguồn hàng và tổ chức kinh doanh theo chuỗi; đối với các hiệp hội ngành hàng cần nâng cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, nghiên cứu xây dựng chi hội các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của tỉnh để tăng cường liên kết,…

 

Thùy Linh