Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp

 

Trước ngày 15/5/2023, phải hoàn thành báo cáo tình hình tài chính và kết

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2002/VP-KT, ngày 5/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện lập, gửi báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và thực hiện rà soát, phê duyệt báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên hệ thống Quản lý thông tin doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính.

 

heo Công văn số 4365/BTC-TCDN ngày 04/5/2023 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp:

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan dại diện chủ sở hữu) rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước và người dại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện gửi dữ liệu báo cáo tài chính năm 2022 lên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên website tại địa chỉ https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn

Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về số liệu của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã phê duyệt trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đỗ Hoạt