Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 01 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023).

 

Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung: đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Thủ tục hành chính có số thứ tự 75 Mục IX Phần A tại Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Đỗ Hoạt