Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

 

Lạng Sơn: Trao 35 giải thưởng tại Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” | Báo  Dân tộc và Phát triển

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập 2 Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 707/QĐ-UBND, ngày 11/5/2023).

 

Theo đó, 2 Hội đồng gồm: Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Lợn quay của tỉnh Lạng Sơn, gồm 7 thành viên, Thạc sỹ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng; Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Gà sáu ngón Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, gồm 7 thành viên, Cử nhân Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Các Hội đồng có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu dự án theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đỗ Hoạt