Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Quyết định số 82/QĐ-VP, ngày 23/5/2023).

 

Cụ thể, bãi bỏ 02 Quyết định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Quyết định số 73/QĐ-VP ngày 27/5/2021 về việc phân công nhiệm vụ Thư ký đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Thư ký các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 86/QĐ-VP ngày 17/6/2021 về ban hành Quy chế làm việc của Thư ký Lãnh đạo UBND tỉnh. Lý do: không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Bích Diệp