Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 

Dinh dưỡng tiết chế là gì? | Vinmec

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 677/QĐ-UBND, ngày 6/5/2023).

 

Theo đó, 02 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết gồm: cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, thời hạn cắt giảm là 5 ngày; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, thời hạn cắt giảm là 8 ngày.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đỗ Hoạt