Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 656, ngày 4/5/2023).

Theo đó, thủ tục hành chính cắt giảm: hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo, thời gian cắt giảm 8/24 ngày, tỷ lệ cắt giảm 33,33%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đỗ Hoạt