Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác  tín ngưỡng, tôn giáo | Báo Dân tộc và Phát triển

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2304/VP-NC, ngày 23/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2394/BNV-TGCP ngày 22/5/2023 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”.

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn trên của

Bộ Nội vụ.

 

Theo Công văn số 2394/BNV-TGCP ngày 22/5/2023 của Bộ Nội vụ:

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt mục tiêu của Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026” (ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ): nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong toàn hệ thống chính trị; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ưu tiên nguồn lực để thực hiện kế hoạch, chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trong đó tập trung nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, phương pháp xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là đối với cán bộ, công chứ cở cơ sở,…

Đỗ Hoạt